Dzisiaj jest: Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 165 dzień roku
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Jaworznie ul.Matejki 3 *

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (z późniejszymi zmainami) w szkole działa Rada Rodziców.


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworznie, zwana dalej Radą Rodziców, jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów tej szkoły.

§ 2.

Rada Rodziców uchwala niniejszym regulamin działalności w celu określenia swoich zadań i kompetencji oraz współpracy z pozostałymi organami szkoły, którymi są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

§ 3.

Regulamin Rady Rodziców jest zgodny ze Statutem Szkoły.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 4.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

 2. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

 3. Prezentowanie wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej opinii i wniosków dotyczących wszystkich istotnych spraw szkoły.

 4. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania potrzeb szkoły, ustalenie zasad użytkowania tych funduszy i kontrolowanie ich wydatków.

§ 5.

Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w § 4 i do nich należą:

 1. opiniowanie dokumentów szkolnych: Statutu, szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników;

 2. wyrażanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły, na temat pracy nauczyciela kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku zawodowego;

 3. organizowanie prac użytecznych na rzecz szkoły;

 4. aktywizowanie rodziców wokół przedsięwzięć służących szkole, dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na stanowisko dyrektora;

 5. zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy rodzicami a organami szkoły, dotyczących potrzeb środowiskowych i rozwojowych uczniów oraz warunków i sposobów ich zaspokajania szkoły lub organizacji;

 6. uczestnictwo w opracowaniu zasad i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

 7. reprezentowanie rodziców na konferencjach Rady Pedagogicznej i w codziennym życiu szkoły w celu przedstawiania opinii dotyczących sposobów rozwiązywania bieżących problemów oraz podejmowanie działań zmierzających do realizacji i doskonalenia zadań statutowych szkoły;

 8. określenie wysokości składki rodziców na rzecz Rady Rodziców oraz sposobu wpłacania jej.


Rozdział III

Kompetencje i prawa Rady Rodziców

§ 6.

Rada Rodziców posiada następujące kompetencje i prawa:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 2. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

 3. Decydowanie o wydatkowaniu swoich funduszy, uwzględniając wnioski dotyczące potrzeb szkoły.

 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.


Rozdział IV

Organizacja działania Rady Rodziców

§ 7.

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu szkoły jest zebranie rodziców oddziału.

§ 8.

Na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu wybiera się Oddziałową Radę Rodziców ( przewodniczący, zastępca, skarbnik) po uprzednim zapoznaniu ich przez przewodniczącego Rady Oddziałowej Rodziców z poprzedniego roku lub wychowawcę ze szczegółowym trybem wyborów do Rad Oddziałowych.


§ 9.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, zwołane przez przewodniczącego Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

 2. Walne zebranie Oddziałowych Rad Rodziców wybiera spośród siebie Rada Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

 3. Walne zebranie może być zwołane także w innym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców, dyrektora, Rady Pedagogicznej.

§ 10.

Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną.

§ 11.

Kadencja w|w organów trwa 1 rok od dnia wyboru do 30 września kolejnego roku szkolnego.

§ 12.

Na koniec kadencji przewodniczący i skarbnik składają sprawozdanie ze swej pracy.


Rozdział V

Procedura przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców

§ 13.

Wybory do oddziałowych Rad Rodziców przeprowadzone są w następujący sposób:

 1. przedstawienie propozycji personalnych (jawnie);

 2. wyrażanie zgody przez proponowane osoby;

 3. powołanie komisji skrutacyjnej ( w pracach komisji nie może uczestniczyć osoba wybrana do tajnego głosowania);

 4. głosowanie tajne;

 5. ogłoszenie wyników;

 6. ukonstytuowanie Rady Oddziałowej;

 7. desygnowanie reprezentanta oddziału do Rady Rodziców ( dowolna osoba wybrana do Oddziałowej Rady Rodziców);

§ 14.

Zwołanie plenarnego zebrania Rady Rodziców:

 1. powołanie Prezydium Rady Rodziców ( przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik)

 2. powołanie komisji rewizyjnej ( 3-4 osoby).

§ 15.

Wybory do Zarządu Rady Rodziców:

 1. przedstawienie propozycji personalnych ( jawnie );

 2. wyrażenie zgody przez kandydatów;

 3. powołanie komisji skrutacyjnej ( 3 osoby), w pracach komisji nie mogą brać udziału kandydaci wybierani do Prezydium Rady Rodziców;

 4. głosowanie tajne;

 5. ogłoszenie wyników;

 6. ukonstytuowanie Prezydium Rady Rodziców;

§ 16.

Wybory do Komisji Rewizyjnej:

 1. przedstawienie propozycji personalnych ( jawnie );

 2. wyrażenie zgody przez kandydatów;

 3. powołanie Komisji Skrutacyjne ( 3 osoby ), w pracach komisji nie mogą brać udziału kandydaci do Komisji Rewizyjnej;

 4. głosowanie tajne;

 5. ogłoszenie wyników;

§ 17.

Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem oraz w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a przede wszystkim:

 1. podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej;

 2. organizowanie zebrań Rady Rodziców zwoływanych przez przewodniczącego;

 3. organizowanie zebrań Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności do dyrektora szkoły do konferencji podsumowującej prace szkoły;

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na ogólnym zebraniu Rady Rodziców raz w roku do 30 września.

§ 18.

Zadaniem przewodniczącego jest:

 1. kierowanie pracami rodziców;

 2. współpraca z dyrekcją szkoły;

 3. opracowanie wspólnie z Prezydium projektu planu działalności łącznie z planem finansowym na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców;

 4. dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium;

 5. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Prezydium;

 6. przekazywanie uchwał, opinii i wniosków dyrektorowi szkoły;

 7. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;

§ 19.

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców poprzez:

 1. opracowanie harmonogramu zebrań Rady Rodziców;

 2. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców;

 3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców i Prezydium;

§ 20.

Zadaniem skarbnika jest:

 1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców;

 2. wypełnianie obowiązków zgodnie z instrukcją prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

§ 21.

Przekazanie funkcji skarbnika dokonuje się protokolarnie po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną.

§ 22.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

 1. nadzór nad działalnością poszczególnych ogniw Rady Rodziców;

 2. dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców;

 3. dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

 4. składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi do 30 września.


Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Rady Rodziców

§ 23.

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły:

 1. ze składek rodziców;

 2. z wpłat osób fizycznych;

 3. organizacji, instytucji, fundacji.


§ 24.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr1
43-600 Jaworzno, ul. Matejki 3

Niniejszy regulamin został przyjęty na ogólnym zebraniu rodziców w dniu 20 czerwca 2007r w głosowaniu jawnym. Na 14 zebranych za jego przyjęciem było14 osób, przeciw 0, a wstrzymało się od głosu 0 osoby.Jaworzno, dnia 20 czerwca 2007r.
Przewodniczący:
* Cały Regulamin Rady Rodziców SP1 w Jaworznie tutaj w formacie .pdf
Opiekun Strony Szkoła z lotu ptaka,zobacz także zakładki w prawym górnym rogu teren,satelita